Rudná - Hořelice.

Římskokatolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Rudné-Hořelicích

V Hořelici a v širokém okolí je nejkrásnější barokní stavbou římskokatolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele. První zmínka o kostele je z roku 1356. Pravděpodobně byl znovu postaven v roce 1605, ale ve třicetileté válce byl značně poškozen. Rodina Karvinských pak dala v roce 1697 kostel opravit a hořelické faře přidělila pozemky. Majitelka tachlovického panství velkovévodkyně Anna Marie Toskánská dala pro chatrný stav kostel zbořit a roku 1740 začala se stavbou kostela nového. Dokončení stavby se už nedožila a  ve stavbě pokračovala její dcera. Kostel byl vysvěcen 3. září 1747 farářem Janem Ferdinandem Ojlaserem. Na hlavním oltáři je malba s výjevem stětí sv. Jana Křtitele, boční oltáře jsou zasvěceny sv. Rodině, sv. Barboře, sv. Janu Nepomuckému a sv. Františku Xaverskému. Na průčelí hořelického kostela je toskánský znak na památku velkovévodkyně Toskánské. Za zmínku stojí, že varhany v hořelické kostele stavěl místní rodák a varhanář pan Karel Weiss.

Titul kostela: Stětí sv. Jana Křtitele, svátek 29. srpna. O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo a Markovo. Josef Flavius píše, že se to stalo v tvrzi Machaerus, kde měl Herodes Antipas královský palác. Podle staré tradice přenesli Janovi učedníci jeho mrtvé tělo do samařského města Sebaste a uložili ho na místě, kde byla v 1. polovině 4. století zbudována bazilika. Zdá se, že slavení Janova stětí bylo spojeno s posvěcením této baziliky. První zprávy jsou z 5. století. Rozšíření na Východ i západ tohoto svátku bylo během 6. a 7. století.

 

Filiální kostel sv. Jiří v Rudné-Dušníkách

Novogotický kostel byl postaven počátkem 20. stol. na místě zchátralé barokní stavby. Největší pozoruhodností místa je pahorek, zvaný Homole, na němž kostel sv. Jiří stojí. Je to uměle nasypaná mohyla záhadného původu, patrně starověká s rituálním určením. Váže se k ní pověst o tom, že kníže Soběslav zde nechal po vítězné bitvě u nedaleké Loděnice zaživa zasypat zajatého rytíře Helicha i s jeho koněm. Interiér kostela je nepřístupný, jeho stav vyžaduje rekonstrukci.

 

 

Hřbitovní kaple Blahoslavené Panny Marie v Rudné