Duchovní slovo

Maminko!

Já už nevěřím v Boha. Já jsem teď takový divný, už se nemodlím, v kostele mě to nebaví.

Proč tam mám chodit, když mě to šíleně otravuje. Něco se ve mě zbortilo nebo vyvanulo – prostě nevím. Vím, že tě to zarmoutí, ale vždycky jsi říkala, že si nejvíce vážíš upřímnost.

Věř mi, že chci zůstat a zůstanu čestným klukem i bez modlení.

A o to ti jde, ne!

Tvůj Petr

 

JÁ UŽ NEVĚŘÍM MAMINKO.

 

Můj milý Péťo!

 

Tvůj dopis jsem si přečetla několikrát. Jsi ke mně upřímný, i já budu upřímná. Taková vichřice se přežene nad každým mladým. Mě také bylo před třiceti léty hořko na světě.

Maminka to na mě poznala a modlila se za mne. Řekla jsem: „Nech toho modlení, je to stejně pro kočku. Já se už nemodlím a v kostele nemám co dělat.“

Maminku to bolelo a řekla mě: „Když už tvoje duše nezní jako varhany k Boží slávě, buď alespoň jako ten němý sloup, co podpírá klenbu.“

Tu moudrost babičky Ti teď předávám. Neopouštěj Boží dům! Stůj na svém místě jako sloup, co podpírá klenbu, věrně jako voják na stráži.

Uhneš-li, něco se zřítí.

Já jsem tehdy svoji maminku uposlechla a nikdy jsem nelitovala.

 

Líbá Tě tvá maminka!

 

ROZHOVOR DVOU MIMINEK V LŮNĚ MAMINKY:

- První se ptá druhého: Věříš v život po porodu?

- Jistě. Něco musí být po narození. Možná jsme zde především proto, abychom se připravili na to co bude potom.

- Hloupá, žádný život po porodu není. Jak by měl vlastně vypadat?

- Já nevím přesně, ale jistě bude více světla než tady. Možná budeme běhat a jíst ústy.

- Tak je to pořádnej nesmysl! Nelze to tu opustit. A jíst ústy, je naprosto směšné! Živí nás přeci pupeční šňůra. Něco ti řeknu: život po porodu je vyloučen, vždyť pupeční šňůra je velmi krátká.

- Ba ne, určitě něco bude. Bude všechno trochu jinak, než jsme zvyklí tady.

- Ale nikdo tam po porodu ještě nebyl. Narozením jen život přestane být. A vůbec, život není nic víc než táhnoucí se ztísněnost ve tmě.

- No já nevím, přesně jak to bude vypadat, ale každopádně uvidíme po porodu maminku a ona se o nás postará.

- Mámu? Věříš na MÁMU? A kde je skutečně jako podle tebe?

- No, koneckonců, všude kolem nás! A díky ní budeme žít. Bez ní bychom tu nikdy nebyli.

- Tomu nevěřím! Ne Mámu, jsem nikdy předtím neviděla, takže je jasné, že není.

- Ale někdy, když jsme ticho, můžeme slyšet jak zpívá, nebo pocit, že hladí náš svět. Víš, opravdu si myslím, že skutečný život nás čeká až potom ale teď je to jen brzy…

Novéna k Panně Marii, rozvazující uzly


Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů.Tuto novénu tvoří každý den kající modlitba, modlitba růžence,rozjímání na příslušný (1.-9.) den a závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”. Objevme v této novéně velikost naší Nebeské Matky, která chce rozvázat uzly našich pozemských životů.

Jak se tuto novénu modlit:
1. Znamení kříže
2. Úkon lítosti
3. První tři desátky růžence
4. Rozjímání na příslušný (1.- 9.) den novény
5. Zbývající dva desátky růžence
6. Závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”.
7. Znamení kříže

Úkon lítosti:
Můj Bože, lituji z celého srdce svých provinění, neboť Ty jsi nekonečně dobrý a hřích se Ti protiví. Jsem pevně rozhodnut s pomocí Tvé svaté milosti již více nehřešit a navrátit se k Tobě.

Rozjímání:
1. DEN
Má svatá milovaná Matko, Panno Maria, rozvazující uzly, které sužují Tvé děti, vztáhni ke mně své milosrdné ruce. Dnes Ti předávám tento uzel (konkrétně ho pojmenovat) se všemi jeho negativními důsledky v mém životě. Odevzdávám Ti tento uzel, který mě trýzní, jímž se trápím a jenž mi brání sjednotit se s Tebou a s Tvým Synem Ježíšem.
Utíkám se k Tobě, Maria, rozvazující uzly, protože Ti důvěřuji a vím, že ses ještě nikdy neodvrátila od žádného hříšného dítěte, které se dovolávalo Tvé pomoci. Věřím, že dokážeš tento uzel rozvázat, neboť Ježíš Ti k tomu dává veškerou moc.
Vždyť jsi moje Matka. Vím, že to učiníš, neboť mne miluješ božskou láskou.
Děkuji Ti, má milovaná Matko.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Kdo hledá milost, najde ji v Mariiných rukách.

2. DEN
Maria, milující Matko, prameni všech milostí, dnes se mé srdce obrací k Tobě. Vyznávám, že jsem hříšník a že potřebuji Tvoji pomoc. Kvůli svému egoismu, hněvu, nedostatku šlechetnosti, přívětivosti a pokory jsem často znevažoval milosti, které jsi pro mne obdržela.
Obracím se dnes k Tobě, Maria, rozvazující uzly, abys mi u svého Syna Ježíše vyprosila čistotu srdce, pravou svobodu, pokoru a důvěru.
V těchto ctnostech se chci dnes zdokonalovat a věnovat Ti je jako projev mé lásky k Tobě. Do Tvých rukou odevzdávám tento uzel (konkrétně ho pojmenovat), který mi brání vidět Boží slávu.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Maria dala Bohu každý okamžik svého života.

3. DEN
Matko a prostřednice, Královno nebe, Ty, jejíž ruce přijímají a dále rozdávají bohatství Božího království, obrať své milosrdné oči ke mně. Do Tvých svatých rukou odevzdávám tento svůj životní uzel (konkrétně ho pojmenovat), jakož i každý hněv i zášť, jejichž je příčinou. Bože, můj Otče, odpusť mi mé viny. Prosím, pomoz mi odpustit všem lidem, kteří tento uzel vědomě nebo nevědomě způsobili.
Skrze mé odevzdání budeš moci tento uzel rozvázat. Před Tebou, milovaná Matko, a ve jménu Tvého Syna, mého Spasitele, toho, jenž byl tolik urážen a přesto dokázal odpustit, odpouštím i já těmto osobám …, a odpouštím i sám sobě jednou pro vždy.
Děkuji Matko, rozvazující uzly, že rozvazuješ v mém srdci uzel hněvu, stejně jako ten uzel, který Ti i dnes předkládám. Amen.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Kdo chce obdržet milosti, ať se obrátí na Marii.

4. DEN
Svatá, milující Matko, Ty, jež se ujímáš všech, kteří Tě hledají, měj se mnou slitování. Do Tvých rukou odevzdávám tento uzel (konkrétně ho pojmenovat). Nedovoluje mi být šťastný, žít v pokoji, ochromuje moji duši, brání mi kráčet za Pánem a sloužit mu. Ó, má Matko, uvolni tento můj životní uzel.
Požádej Ježíše, aby uzdravil mou víru, klopýtající o kameny na cestě života. Kráčej se mnou, milovaná Matko, abych rozpoznal v těchto kamenech své přátele, přestal reptat a raději se naučil děkovat a stále se radovat, protože Ti mohu důvěřovat.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Maria je slunce a celému světu se dostává jejího tepla.

5. DEN
Maria, rozvazující uzly, milostivá a soucitná, obracím se k Tobě, abych ještě jednou svěřil tento uzel (konkrétně ho pojmenovat) do Tvých rukou. Prosím tě o božskou moudrost, abych klubko všech těchto těžkostí rozpletl pod vedením Ducha svatého.
Nikdo Tě nikdy neviděl rozhněvanou; ale naopak, Tvá slova natolik překypují láskou, že je v nich možné rozpoznat Boží srdce.
Osvoboď mě od zatrpklosti, hněvu a nenávisti, kterou ve mně tento uzel způsobil.
Milující Matko, obdař mě svou mírností a moudrostí a nauč mě o všem rozjímat v tichosti srdce.
A tak, jako jsi to učinila na Letnice, vypros mi u Ježíše, abych ve svém životě zažil nové seslání Ducha svatého. Duchu svatý, sestup na mne!
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Maria je všemohoucí (svou přímluvou) u Boha.

6. DEN
Královno milosrdenství, svěřuji Ti tento „uzel“ svého života (konkrétně ho pojmenovat), a prosím tě, zatímco budeš tento uzel rozvazovat, daruj mi srdce, jež dokáže být trpělivé.
Nauč mě vytrvalosti v naslouchání hlasu Tvého Syna, nauč mě svaté zpovědi a lásce k eucharistii.
Matko, zůstaň se mnou. Připrav mé srdce, abych mohl oslavit spolu s anděly tu milost, kterou ses mi rozhodla vyprosit.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Maria, jsi krásná a poskvrny na Tobě není.

7. DEN
Matko Nejčistší, k Tobě se dnes obracím.
Snažně Tě prosím, abys rozvázala tento můj životní „uzel“ (konkrétně ho pojmenovat), a osvobodila mě z područí veškerého vlivu zlého. Bůh Ti dal nad démony velikou moc. Zříkám se dnes každého zlého ducha a všeho, co mě k nim poutalo. Vyznávám, že Ježíš Kristus je můj jediný Vykupitel, můj jediný Pán.
Maria, rozvazující uzly, rozdrť hlavu původci všeho zla.
Znič všechny nástrahy, které tento „uzel“ v mém životě způsobil. Děkuji Ti, milující Matko!
Pane, osvoboď mě skrze svoji drahocennou krev!
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Jsi slávou Jeruzaléma, ctí našeho lidu.

8. DEN
Panno Maria, Matko Boží, plná milosrdenství, měj slitování se svým dítkem a uvolni tento můj životni „uzel“ (konkrétně ho pojmenovat).
Potřebuji, abys mne navštívila, jako jsi navštívila Alžbětu. Přines mi Ježíše, přines mi Ducha svatého. Nauč mne odvaze, radosti, pokoře, víře a pomoz mi, abych tak jako Alžběta mohl i já být naplněn Duchem svatým. Chci, abys mi byla Matkou, mou Královnou, mojí přítelkyní. Odevzdávám Ti své srdce a vše, co mi patří: můj domov, moji rodinu, mé niterné i vnější vlastnictví... Patřím navždy Tobě.
Vlož do mě své srdce, abych mohl konat vše, k čemu mne Ježíš povolal.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.
Ubírejme se plni důvěry k trůnu milosti!

9. DEN
Nejsvětější Matko, naše přímluvkyně, Ty, která rozvazuješ uzly, dnes přicházím k tobě, abych Ti poděkoval za to, že v mém životě uvolňuješ tento „uzel“ (konkrétně ho pojmenovat).
Ty znáš bolest, kterou mi způsobuje. Děkuji Ti, má Matko, že svým milosrdenstvím mi stíráš slzy z očí. Děkuji Ti, že mne bereš do svého náručí a že mi umožňuješ přijetí dalších milostí od našeho Otce, Boha.
Maria, rozvazující uzly, má milující Matko, děkuji Ti, že uvolňuješ „uzly“ mého života. Zahal mne do svého láskyplného pláště, ochraňuj mě a naplň mě světlem svého pokoje.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne.


Závěrečná modlitba: NA KONCI RŮŽENCE
Modlitba k Matce Boží, rozvazující uzly:
Panno Maria, láskyplná Matko, jež nikdy nezanecháš bez odpovědi dítě, které volá o pomoc. Matko, jejíž ruce bez ustání pracují pro milované děti z popudu božské lásky a nekonečného milosrdenství, kterým Tvé srdce překypuje. Obrať ke mně svůj soucitný pohled a shlédni na tuto spleť plnou uzlů, které zatěžují můj život.
Ty víš, že sám si nedokáži pomoci, a znáš moji bolest. Ty víš, jak moc mne tyto uzly ochromují, Maria, Matko, kterou Bůh pověřil rozvazovat uzly v životech svých dětí: vkládám svůj život do Tvých rukou.
Nikdo, ani samotné zlo nemůže Tvé milosrdné pomoci zabránit. Ve Tvých rukách není žádný uzel neřešitelný.
Mocná Matko, skrze svou laskavost a moc přímluvy u svého Syna Ježíše, mého Osvoboditele, převezmi dnes tento uzel (konkrétně ho pojmenovat).
Ke slávě Boha Otce Tě prosím, rozvaž ho jednou provždy. Důvěřuji Ti.
Ty jsi mocná útěcha, kterou mi Bůh dal. Ty jsi pevnost v mé slabosti, bohatství v nouzi, osvobození od všeho, co mi brání být s Kristem. Vyslyš moje volání.
Zachovej mě, veď mě, ochraňuj. Ty jsi moje útočiště.
Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne. Amen.


PANNA MARIA JE V BYZANTSKÉ TRADICI NAZÝVÁNA “PROSÍCÍ VŠEMOHOUCNOST”

Přeloženo z italštiny. Původní text "Novena a Maria che scioglie i nodi"